Twoje zamówienie close
Łącznie do zapłaty: 0,00 zł
Kontynuuj zakupy

§ 1 DEFINICJE

1. Tabak Grupa - Tabak Grupa sp. z o.o. siedzibą w Kaliszu, z którą Klient może się kontaktować pod adresem internet@trafika.pl;


2. Trafika.pl - prowadzona przez Tabak Grupa sp. z o.o. w języku polskim, platforma handlowa on-line, przeznaczona do dokonywania Rezerwacji Towarów, w ramach której świadczone są inne usługi związane z Rezerwacjami, utrzymywana przez Tabak Grupa sp. z o.o. w domenie trafika.pl;


3. Towar – produkty, które mogą być przedmiotem Rezerwacji zgodnie z niniejszym Regulaminem;


4. Odbiorca – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która podejmuje działania zmierzające do Rezerwacji Towaru w ramach skleptytoniowy.pl;


5. Firma – przedsiębiorca udostępniający Towary do Rezerwacji w ramach trafika..pl, który zawarł umowę o współpracę z Tabak Grupa sp. z o.o. ;


6. Rezerwacja – procedura rezerwowania konkretnego Towaru w celu jego ewentualnego późniejszego nabycia na warunkach z dnia dokonania Rezerwacji;


7. Konto – prowadzone dla Klienta przez Tabak Grupa sp. z o.o. pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach skleptytoniowy.pl;


8. Rejestracja – procedura zakładania Konta.


9. Sprzedaż - za sprzedaż uważa się odbiór towaru od kuriera lub osobisty w miejscu do tego uprzednio wyznaczonym, w czasie rzeczywistym.


10. Dokument Sprzedaży – Wystawienie dokumentu sprzedaży następuję niezwłocznie i jest dostarczany drogą elektroniczną.§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Odbiorców z platformy trafika.pl


2. Niniejszy Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na trafika.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.


3. Tabak Grupa zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych usług w odrębnych regulaminach.


4. Wykorzystywanie trafika.pl w sposób sprzeczny z prawem, w szczególności naruszający dobra osobiste osób trzecich oraz interesy Tabak Grupa, a także dostarczanie treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.


5. Tabak Grupa stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Odbiorców z trafika.pl , zapisywane są na dysku twardym urządzenia końcowego Odbiorcy. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie trafika.pl na urządzeniach końcowych Odbiorców. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Odbiorcy oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Odbiorców ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Odbiorca może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Tabak Grupa wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji trafika.pl.


6. Tabak Grupa oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Odbiorców przez osoby nieuprawnione, dlatego Odbiorcy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Tabak Grupa nigdy nie zwraca się do Odbiorcy z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.


7. Warunkiem technicznym korzystania z trafika.pl jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 27 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą język Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa trafika.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1280/720 pikseli. Tabak Grupa dołoży starań, aby korzystanie z skleptytoniowy.pl było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.


8. Odbiorcy mają możliwość:
a) korzystania z trafika.pl bez dokonywania rejestracji bądź logowania, lub
b) dokonania rejestracji w trafika.pl za pomocą dostępnych narzędzi i logowania się na trafika.pl z wykorzystaniem danych dostępowych ustalonych podczas rejestracji w trafika.pl;


9. Platforma trafika.pl może być użyta tylko w sposób i w celach prawnie dozwolonych.


10. Trafika.pl służy do Rezerwacji Towarów. Zakazane jest wykorzystywanie trafika.pl do rezerwacji Towarów przez osoby poniżej 18 roku życia.


11. Zakazane jest wykorzystywanie trafika.pl do sprzedaży Towarów, w tym sprzedaży na odległość oraz osobom poniżej 18 roku życia, a także do reklamy Towarów niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


12. Towary na trafika.pl spełniają kryteria wynikające z przepisów prawa.


13. Tabak Grupa zadba, aby Firmy stosowały się do zapisów Regulaminu oraz uwzględniały obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności dotyczące obrotu wyrobami tytoniowymi, papierosami elektronicznymi i pojemnikami zapasowymi, obrotu z konsumentami i wynikające z nich obowiązki informacyjne.


14. Korzystanie z trafika.pl wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu.

§ 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Tabak Grupa świadczy za pośrednictwem trafika.pl usługi drogą elektroniczną obejmujące:
a) prowadzenie konta Odbiorcy;
b) obsługę procesu Rezerwacji Towarów w zakresie wynikającym z Regulaminu;
c) newsletter;


2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu konta w trafika.pl zawierana jest na czas nieoznaczony i nie podlega opłatom.


3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na obsłudze procesu Rezerwacji Towarów ma charakter jednorazowy i ulega wygaśnięciu z chwilą dokonania Rezerwacji.


4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony i nie podlega opłatom.


5. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.


6. Tabak Grupa zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Odbiorców w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.


7. Usługa Prowadzenie konta Odbiorcy dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Odbiorcy dedykowanego panelu w ramach trafika.pl umożliwiającego Odbiorcy modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji Rezerwacji oraz historii Rezerwacji już zrealizowanych.


8. Odbiorca, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia konta Odbiorcy Tabak Grupa, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia konta Odbiorcy przez Tabak Grupa, konto Odbiorcy zostanie usunięte bez zbędnej zwłoki.


9. Usługa dokonania Rezerwacji polega na umożliwieniu przez Tabak Grupa Odbiorcom zarówno posiadającym, jak i nie posiadającym konta Odbiorcy, zarezerwowania Towarów na trafika.pl na zasadach opisanych w Regulaminie.


10. Tabak Grupa jest uprawniona do zablokowania dostępu do konta Odbiorcy i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Odbiorcę na szkodę Tabak Grupa lub innych Odbiorców, naruszenia przez Odbiorcę przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do konta Odbiorcy i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Odbiorcę zabezpieczeń Strony Internetowej trafika.pl czy innymi działaniami hackerskimi. Zablokowanie dostępu do konta Odbiorcy i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do konta Odbiorcy i usług nieodpłatnych. Tabak Grupa zawiadamia Odbiorcę o zablokowaniu dostępu do konta Odbiorcy i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Odbiorcę w formularzu rejestracyjnym.


11. Z usługi newsletter może skorzystać każdy Odbiorca, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Tabak Grupa na trafika.pl. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Odbiorca otrzymuje niezwłocznie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Tabak Grupa.


12. Usługa newsletter polega na przesyłaniu przez Tabak Grupa na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych Towarach, których reklama nie jest zakazana. Newsletter przesyłany jest przez Tabak Grupa do wszystkich Odbiorców, którzy dokonali subskrypcji.


13. Odbiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w koncie Odbiorcy.


14. Odbiorca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez Tabak Grupa przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.


15. Odbiorca, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Tabak Grupa na adres poczty elektronicznej internet@trafika.pl stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Tabak Grupa z oświadczeniem woli Odbiorcy.


16. Z zastrzeżeniem ust. 16, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez Tabak Grupa w trybie natychmiastowym gdy:
a) Odbiorca narusza postanowienia Regulaminu, bądź zaakceptowanych przez Odbiorcę odrębnych regulaminów Usług,
b) stwierdzono podanie przez Odbiorcę danych lub oświadczeń nieprawdziwych, nieaktualnych, nieprawidłowych bądź niepełnych lub też danych innych osób,
c) działania lub zaniechania Odbiorcy negatywnie wpływają na dobre imię Tabak Grupa lub w inny sposób istotnie szkodzą Tabak Grupa;


17. W innych niż wskazane powyżej w ust. 15 sytuacjach Tabak Grupa uprawniona jest do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. Tabak Grupa wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Odbiorcę podczas Rejestracji.


18. Odbiorca będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych odstąpić bez podania przyczyny.


19. Odbiorca może odstąpić od umowy o świadczenie usług elektronicznych poprzez złożenie Tabak Grupa oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Tabak Grupa, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres internet@trafika.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony na skleptytoniowy.pl pod adresem: Formularz odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Tabak Grupa niezwłocznie prześle Odbiorcy na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania formularza złożonego za pośrednictwem trafika.pl.


20. Po odstąpieniu od umowy o świadczenie usług elektronicznych lub upływie okresu wypowiedzenia Odbiorca traci dostęp do Konta, w tym również znajdujących się w nim danych, a ich przywrócenie nie jest możliwe.


21. Prawo odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

22. Odbiorca może zgłosić Tabak Grupa reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Tabak Grupa. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres internet@trafika.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Odbiorca winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Tabak Grupa niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Odbiorcy odpowiedzi.

§ 4 REJESTRACJA

1. W celu utworzenia konta Odbiorcy, Odbiorca obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.


2. Rejestracja nie jest konieczna do dokonania Rezerwacji.


3. W celu Rejestracji, Odbiorca powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Tabak Grupa na trafika.pl i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Tabak Grupa poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Odbiorca ustala indywidualne Hasło.


4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Odbiorca ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.


5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Odbiorca otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Tabak Grupa oraz inne wymagane prawem informacje. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie konta Odbiorcy, zaś Odbiorca uzyskuje możliwość dostępu do Konta Odbiorcy i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.


6. Niedozwolone jest posługiwanie się przez Odbiorcę w procesie rejestracji danymi, w tym adresami e-mail innych osób. Posługiwanie się nieprawdziwymi, nieaktualnymi, nieprawidłowymi bądź niepełnymi danymi lub też danymi innych osób stanowi podstawę rozwiązania umowy prowadzenia konta Odbiorcy.


7. Odbiorca nie może korzystać ze swojego Konta w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem trafika.pl w sposób zakłócający korzystanie z tych usług innym Odbiorcom, jak również dostarczać treści o charakterze bezprawnym

.
8. Odbiorcy nie wolno udostępniać konta innym osobom do korzystania, w szczególności ujawniać hasła dostępowego. Odbiorca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Tabak Grupa, jeśli dane dostępowe do konta zostały przejęte przez osoby trzecie i w miarę możliwości wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.

§ 5 PROCES REZERWACJI

1. W celu dokonania Rezerwacji za pośrednictwem trafika.pl oraz w celu korzystania z innych usług związanych z Rezerwacjami, konieczne jest posiadanie przez Odbiorcę aktywnego konta poczty elektronicznej lub konta Odbiorcy na trafika.pl.


2. Informacja o Towarach przedstawiona na trafika.pl nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. Stanowi ona informację o Towarach możliwych do nabycia po złożeniu Rezerwacji przez Odbiorcę oraz zaproszenie do składania Rezerwacji.


3. Informacja o cenie brutto Towaru nie stanowi oferty. Jednakże w razie podjęcia przez Odbiorcę po zrealizowaniu Rezerwacji decyzji o nabyciu zarezerwowanych Towarów, Odbiorca nabywa Towary po cenie brutto z dnia dokonania Rezerwacji .


4. Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w PLN (złoty polski). Cena Produktu zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Odbiorca jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Odbiorcę woli związania się Umową Sprzedaży.

5.Odbiorca upoważnia pracownika Tabak Grupa do negocjacji cen oraz zakupu w jego imieniu towarów w sklepie stacjonarnym firmy , po otrzymaniu całkowitej zapłaty na konto trafika.pl oraz wysyłki na adres wskazany przez Odbiorcę.


6. Wszystkie Towary na trafika.pl są nowe, nieużywane i pozbawione wad.


7. Złożenie Rezerwacji za pośrednictwem wymaga od Odbiorcy:
a) w przypadku Odbiorców zarejestrowanych w trafika.pl - zalogowania się przez Odbiorcę do posiadanego konta na trafika.pl;
b) w przypadku Odbiorców niezarejestrowanych w trafika.pl – podania niezbędnych danych takich jak: adres e-mail oraz adres rozliczeniowy. Skuteczność tak złożonej Rezerwacji może być uzależniona od mechanizmów służących do potwierdzenia tożsamości polegających na kliknięciu w link nadesłany na adres poczty elektronicznej podany w czasie dokonywania Rezerwacji;
c) złożenia oświadczenia woli, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia;
d) złożenia oświadczenia woli, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Rezerwacji obecnych i przyszłych zawartych za pośrednictwem trafika.pl;
e) uiszczenia opłaty za Rezerwację Towaru, która odpowiada wysokości ceny brutto Towaru powiększonej o koszt przesyłki Towaru do miejsca odbioru i ewentualnego nabycia Towaru.


8. Cena brutto Towaru może być widoczna na trafika.pl, a co za tym idzie opłata za Rezerwację podana jest w walucie PLN (złoty polski).

9. Odbiorca chcąc dokonać Rezerwacji wybiera Towar, którym jest zainteresowany. Wybór Towaru do Rezerwacji następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" na karcie Towaru. Odbiorca po zakończeniu wybierania Towaru do Rezerwacji, wskazuje miejsce odbioru i ewentualnego nabycia Towaru oraz formę dokonania opłaty za Rezerwację, a następnie dokonuje Rezerwacji, wybierając przycisk „Realizuj rezerwację”. Każdorazowo przed przesłaniem zarezerwowanego Towaru do miejsca odbioru i ewentualnego nabycia wskazanego przez Odbiorcę, Odbiorca jest informowany o łącznej wysokości opłaty za Rezerwacje.


10. Po dokonaniu Rezerwacji, Firma przesyła na podany przez Odbiorcę adres poczty elektronicznej potwierdzenie jej dokonania.


11. Następnie, po potwierdzeniu dokonania Rezerwacji, Firma przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu Rezerwacji do realizacji.


12. W przypadku braku Towaru, na który Odbiorca złożył Rezerwację, Firma informuje o tym fakcie Odbiorcę przesyłając na podany przez Odbiorcę adres poczty elektronicznej komunikat - podczas składania przez Klienta rezerwacji – informujący, że Firma nie może potwierdzić złożonej rezerwacji, ewentualnie wskazując wydłużony czas oczekiwania na potwierdzenie Rezerwacji Towaru albo odsyła Klienta do złożenia Rezerwacji na inny Towar na skleptytoniowy.pl. W takiej sytuacji Odbiorca może zrezygnować z Rezerwacji informując o tym Firmę, wyrazić zgodę na wydłużony termin oczekiwania na potwierdzenie Rezerwacji Towaru lub złożyć nową Rezerwację na inny Towar.

13. Złożona Rezerwacja nie stanowi oferty i nie zobowiązuje Odbiorcę do nabycia zarezerwowanego Towaru. Ewentualna decyzja o nabyciu zarezerwowanego Towaru zostaje podjęta przez Odbiorcę po zapoznaniu się z zarezerwowanym Towarem po jego przesłaniu do miejsca odbioru i ewentualnego nabycia Towaru.


14. W przypadku podjęcia przez Odbiorcę po zapoznaniu się z zarezerwowanym Towarem decyzji o jego nabyciu, opłata za Rezerwację w części przekraczającej koszt przesyłania do miejsca odbioru i ewentualnego nabycia zostanie zaliczona na poczet ceny brutto nabytych Towarów. Dokument Sprzedaży niezwłocznie udostępniony będzie na koncie Odbiorcy oraz przesłany drogą elektroniczną. Zarezerwowane Towary, których Odbiorca nie zdecyduje się nabyć, powinny być odesłane przez Odbiorcę na adres Firmy zgodnie z § 8 Regulaminu. Opłata za Rezerwację nie znajdująca pokrycia ani w kosztach przesłania do Odbiorcy zarezerwowanego Towaru, ani w cenie brutto nabytych Towarów, zostanie zwrócona Odbiorcy na zasadach określonych w § 8 Regulaminu.


15. Jeżeli po zapoznaniu się z zarezerwowanym Towarem, Odbiorca nie zdecyduje się na nabycie tego Towaru, powinien go odesłać na adres Firmy zgodnie z § 8 Regulaminu. W takim przypadku zostanie Odbiorcy zwrócona opłata za Rezerwację na zasadach określonych w § 8 Regulaminu.


16. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Firmę przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Odbiorca, chyba że Odbiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 6 OPŁATA ZA REZERWACJĘ

1. Opłata za Rezerwację dokonywana jest na rzecz Firmy.


2. Odbiorca może wybrać następujący sposób dokonania opłaty za Rezerwację:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Firmy (w tym przypadku przesłanie zarezerwowanego Towaru do miejsca odbioru i ewentualnego nabycia zostanie dokonane po przesłaniu Odbiorcy przez Firmę potwierdzenia przyjęcia Rezerwacji oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Firmy);
b) gotówką (w tym przypadku przesłanie zarezerwowanego Towaru do miejsca odbioru i ewentualnego nabycia zostanie dokonane po przesłaniu Odbiorcy przez Firmę potwierdzenia przyjęcia Rezerwacji);
c) płatność w Sklepie Stacjonarnym Firmy (w tym przypadku przesłanie zarezerwowanego Towaru do miejsca odbioru i ewentualnego nabycia zostanie dokonane po przesłaniu Odbiorcy przez Firmę potwierdzenia przyjęcia Rezerwacji).

§ 7 SPOSÓB PRZESŁANIA ZAREZERWOWANEGO TOWARU DO MIEJSCA ODBIORU I EWENTUALNEGO NABYCIA

1. Miejsce odbioru i ewentualnego nabycia, do którego jest przesyłany zarezerwowany Towar może znajdować się wyłącznie na terytorium Polski.


2. Firma jest zobowiązana przesłać zarezerwowany Towar bez wad oraz spełniający kryteria wynikające z przepisów prawa. Przesyłki rejestrowane doręcza się zgodnie z art. 37 ustawy za pokwitowaniem odbioru, po stwierdzeniu tożsamości osoby uprawnionej do odbioru (dz.U. 2013 poz. 545).


3. Firma zamieszcza na trafika.pl informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do przesłania zarezerwowanego Towaru do miejsca odbioru i ewentualnego nabycia oraz realizacji Rezerwacji.


4. Zarezerwowane Towary są przesyłane do wskazanego przez Odbiorcę w formularzu Rezerwacji miejsca odbioru i ewentualnego nabycia za pośrednictwem dostawcy.


5. W przypadku nieobecności Odbiorcy pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy dokonywaniu Rezerwacji jako miejsce odbioru i ewentualnego nabycia, pracownik dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Odbiorca będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zarezerwowanego Towaru do Firmy przez dostawcę, Firma skontaktuje się z Odbiorcą drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Odbiorcą termin i koszt przesłania zarezerwowanego Towaru do miejsca odbioru i ewentualnego nabycia.

§ 8 ZWROT

1. Odbiorcy będącemu konsumentem przysługuje prawo zwrotu zarezerwowanego Towaru oraz prawo odstąpienia od umowy sprzedaży (dalej „zwrot”) w terminie 14 dni od dnia odebrania Towaru.

2. Odbiorca może dokonać zwrotu poprzez złożenie Firmie oświadczenia o zwrocie. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Firmy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Firmy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony na trafika.pl pod adresem: Formularz zwrotu lub przesłany wraz z potwierdzeniem dokonania Rezerwacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Firma niezwłocznie prześle Odbiorcy na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania formularza złożonego za pośrednictwem trafika.pl.

3. W razie Zwrotu Towarów Firma zwróci Odbiorcy wszystkie dokonane przez niego płatności związane ze zwracanymi Towarami, z tym zastrzeżeniem, że w zakresie kosztów przesłania Firma zwróci Odbiorcy koszt najtańszego zwykłego sposoby przesłania oferowanego przez Firmę. Zwrot płatności nastąpi w terminie 10 dni od dnia odebrania przez Firmę zwróconych Towarów.

4. W wypadku zwrotu Odbiorca będący konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

5. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Firma informuje Odbiorcę będącego konsumentem o kosztach zwrotu rzeczy na trafika.pl

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7. Firma dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Odbiorca chyba, że Odbiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Zwrot nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;§ 9 RĘKOJMIA

1. Firma zapewnia Towar pozbawiony wad fizycznych i prawnych. Firma jest odpowiedzialna względem Odbiorcy, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Jeżeli Towar ma wadę, Odbiorca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Firma niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Odbiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Firmę albo Firma nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

3. Jeżeli Odbiorcą jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Firmę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Odbiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Firmę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Odbiorcę inny sposób zaspokojenia.
4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.

5. Odbiorca nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

6. Jeżeli Towar ma wadę, Odbiorca może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

7. Firma jest obowiązana wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Odbiorcy.

8. Firma może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Odbiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Odbiorcę jest niemożliwe albo w porównaniu z innym możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Odbiorcą jest przedsiębiorca, Firma może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę sprzedanego Towaru.

9. Odbiorca, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Firmy dostarczyć Towar wadliwy na adres Firmy.

10. Firma odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Odbiorcy.

11. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru sprzedanego na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Odbiorcą jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 10.

12. W terminach określonych w ust. 11 Odbiorca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady Towary sprzedanego. Jeżeli Odbiorca żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

13. Wszelkie reklamacje związane z Towarem, Odbiorca może kierować na adres Firmy, w tym na adres poczty elektronicznej Firmy.

14. Firma w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta.

§ 10 GWARANCJA

1. Towary sprzedawane przez Firmę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.


2. Informacja o gwarancji zostanie przekazana Odbiorcy wraz z Towarem.


§ 11 ZGŁASZANIE ZAGROŻENIA LUB NARUSZENIA PRAW

1. W przypadku, gdy Odbiorca lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na trafika.pl narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Tabak Grupa o potencjalnym naruszeniu.


2. Tabak Grupa powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie z skleptytoniowy.pl treści będących przyczyną naruszenia.

§ 12 ZASADY DOTYCZĄCE PRZERW TECHNICZNYCH W DZIAŁANIU TRAFIKA.PL

1. Prawidłowe funkcjonowanie trafika.pl może wymagać stosowania okresowych przerw technicznych pozwalających na przeprowadzenie prac konserwacyjnych oraz wprowadzanie zmian i udoskonaleń systemu informatycznego. Tabak Grupa każdorazowo będzie informował Odbiorców na Stronie Internetowej trafika.pl. o terminie i długości trwania przerwy technicznej z wyprzedzeniem, co najmniej 24 godzin. W celu zminimalizowania uciążliwości przerw technicznych wobec Odbiorców przerwy te będą planowane w miarę możliwości w porze nocnej.


2. Mimo dołożenia należytej staranności Tabak Grupa nie jest w stanie wykluczyć możliwości zaistnienia awarii lub błędów technicznych w funkcjonowaniu trafika.pl.


3. Za awarię techniczną uznaje się nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń technicznych powodujące przerwę w korzystaniu z usług skleptytoniowy.pl przez zdecydowaną większość lub wszystkich potencjalnych Odbiorców.


4. Za błąd techniczny uznaje się każdy inny niż awaria techniczna problem techniczny związany z funkcjonowaniem trafika.pl


5. Informacje o występujących awariach i błędach technicznych Tabak Grupa będzie na bieżąco przekazywał na w komunikatach platformy.


§ 13 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Celem złożenia zamówienia klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych


2. Zasady przetwarzania danych osobowych klientów sklepu określone są w polityce prywatności sklepu internetowego, która udostępniona jest na stronie internetowej sklepu.


3. Dane osobowe Odbiorców przetwarzane są w celu świadczenia tym Odbiorcą przez Tabak Grupa usług drogą elektroniczną oraz realizacji Rezerwacji Towarów przez Firmę.


4. Dane osobowe Odbiorców mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Odbiorców mogą być także przekazywane podmiotom trzecim wykonującym czynności związane ze świadczeniem usług przez Tabak Grupa oraz realizacją Rezerwacji Towarów, w tym w szczególności: Firmom, operatorowi płatności, dostawcy.


5. Każdy kto przekaże Tabak Grupa swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.


6. Tabak Grupa chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.


7. Tabak Grupa zobowiąże wszelkie podmioty, którym powierzy dane osobowe Odbiorcy do wdrożenia stosownych zabezpieczeń tych danych.

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku powstania sporu Strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.


2. Każdy Odbiorca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Odbiorcę z mediacji i sądownictwa polubownego. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

3. Tabak Grupa zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszystkie Rezerwacje przyjęte do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu dokonywania Rezerwacji przez Odbiorcę. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 3 dni od dnia opublikowania na skleptytoniowy.pl. Tabak Grupa poinformuje Odbiorcę na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. W razie, gdy Odbiorca nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Tabak Grupa w terminie 7 dni od dnia poinformowania go o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji nowej treści Regulaminu przez Odbiorcę skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług droga elektroniczną.


4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25-05-2018r

§ 15 LISTA PUNKTÓW ODBIORU :

MIEJSCOWOŚĆ ULICA TELEFON DO SKLEPU
62-800 Kalisz ul. Złota 126 515-230-341
63-800 Gostyń ul. Wojska Polskiego 1 515-230-302
62-800 Kalisz ul. Górnośląska 48 515-230-361
62-800 Kalisz ul. Serbinowska 18 515-230-359
62-800 Kalisz ul. Śródmiejska 4a 515-230-354
62-800 Kalisz ul. Polna 110 515-230-311
63-600 Kępno ul. Rynek 39 515-230-363
62-600 Koło ul. Wojciechowskiego 10 515-230-367
62-500 Konin ul. 11 Listopada 40 515-230-349
62-500 Konin ul. 1-go Maja 2 515-230-368
63-720 Krotoszyn ul. Rynek 16 515-230-372
88-150 Kruszwica ul. Kujawska 515-230-373
88-150 Kruszwica ul. Niepodległości 6 515-230-374
88-300 Mogilno ul. Hallera 9/2 515-230-314
88-300 Mogilno ul. Jagiełły2 515-230-376
63-400 Ostrów Wlkp. ul. Kaliska 120 515-230-355
63-400 Ostrów Wlkp. ul. Raszkowska 158 515-230-379
63-500 Ostrzeszów ul. Zamkowa 35 500-291-318
88-230 Piotrków Kuj. ul. Poznańska 1 515-230-382
63-300 Pleszew ul. Poznańska 20 515-230-320
88-200 Radziejów ul. Brzeska 27 515-230-316
62-400 Słupca ul. Traugutta 12e 515-230-315
62-610 Sompolno ul. Piotrkowska 3 515-230-389
88-320 Strzelno ul. Św. Ducha 30 515-230-350
56-500 Syców ul. Kasztanowa 6 515-230-309
63-000 Środa Wlkp. ul. Plac Armii Poznań 5 515-230-310
87-200 Wąbrzeźno ul. 1 Maja 36 515-230-307
62-300 Września ul. Warszawska 40 515-230-305